Praktijkinformatie Sobriety Online

Op deze pagina tref je de belangrijkste praktische informatie aan over de praktijk.

Actuele wachttijden (april 2023)

Wachttijd voor intake online behandeling: 4 weken

Wachttijd voor behandeling: geen. Na het adviesgesprek start de therapie direct.

Indien de wachttijden langer zijn dan 4 weken, proberen wij je te verwijzen naar een andere collega in de basisGGZ.

Behandelovereenkomst

Een psycholoog is verplicht de cliënt te informeren over wat hij denkt dat er met de cliënt aan de hand is. Hij moet met de cliënt overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden en maakt een inschatting van hoe lang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft de cliënt toestemming voor de behandeling. De behandelaar zal ook het verdere verloop van de behandeling blijven bespreken. Je ontvangt de behandelovereenkomst bij de start van de behandeling. Sobriety Online voldoet hiermee aan de wet WBGO.

Bereikbaarheid van de praktijk

Sobriety Online is in principe altijd bereikbaar op de volgende manieren:

Via het contactformulier op de website voor algemene vragen/opmerking

Via het aanmeldingsformulier op de website om je aan te melden

Per mail via info@sobrietyonline.nl

Telefonisch via +31 6 28 35 88 04

Voor bereikbaarheid buiten kantoortijden, zie hieronder

Crisisbeleid en bereikbaarheid bij spoedgevallen

Wanneer je niet in behandeling bij ons bent, dan kun je het beste met je huisarts of de dienstdoende huisarts bellen. Zo nodig kan hij/zij de crisisdienst inschakelen bij jou in de buurt. Heb je veel last van gedachten aan zelfmoord, dan kun je ook bellen met Online Zelfmoordpreventie 0900-0113. Of bezoek hun website: www.113online.nl

Wanneer je in behandeling bent bij onze praktijk, dan heb je ons mobiele telefoonnummer. Dat kun je bellen en dan zoeken we samen naar de beste oplossing. Ook kun je ons mailen of een SMS/tekstbericht sturen. Sobriety Online heeft geen 24 uurs bereikbaarheid, maar overdag en in de avond (tussen 08.00 en 20.00 uur) proberen we zo snel mogelijk te reageren. Mocht je in crisis zijn en je kunt ons niet bereiken, dan kun je je huisarts of de dienstdoende huisarts bellen. Zo nodig kan hij/zij de crisisdienst inschakelen bij jou in de buurt.

Dossiervoering

Sobriety Online maakt gebruik van een EPD (electronisch patiëntendossier). In dit dossier is alle, voor de behandeling relevante informatie, terug te vinden. Dit dossier is voor niemand toegankelijk, behalve voor jou en jouw behandelaar. Je hebt recht op inzage van jouw volledige dossier. De provider van het EPD heeft zeer strikte beveiligingsmaatregelen getroffen om de privacy van klantgegevens te allen tijde te kunnen garanderen.

Evaluatie gedurende de behandeling

Afspraken die gedurende de behandeling worden gemaakt, worden in principe tijdens elk gesprek besproken. De vastgestelde doelen uit de behandelovereenkomst worden elke twee maanden geëvalueerd.

Geheimhouding en beroepsgeheim

Een psycholoog heeft geheimhoudingsplicht tegenover derden; dit heet het beroepsgeheim. De cliënt moet toestemming geven om gegevens aan derden te kunnen verstrekken. Een psycholoog mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Een psycholoog heeft geen toestemming nodig wanneer hij anoniem over de behandeling overleg wil plegen met collega’s in intervisieverband. Deze collega’s hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht. Sobriety Online hanteert hierbij de geldende richtlijnen van de beroepsgroep.

Informatieoverdracht

Indien er gedurende de behandeling informatie moet worden verstrekt aan derden, dan gebeurt dit uitsluitend met toestemming van de patiënt. Indien een behandeling langer duurt dan 12 weken, dan stuurt Sobriety Online met jouw toestemming een afschrift van de behandelovereenkomst naar de verwijzer. Sobriety Online adviseert patiënten de behandelovereenkomst ook zelf met de verwijzer te bespreken.

Keurmerk KIBG

Vanaf 1 januari 2018 heeft Aeffectivity therapy + coaching, het moederbedrijf van Sobriety Online, het keurmerk Basis GGZ gekregen. Dit keurmerk is in 2020 verlengd. De Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KIBG) is verantwoordelijk voor de uitgave van dit keurmerk. Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk. Voor meer informatie ga naar www.kibg.nl

Klachten en geschillen

Aeffectivity therapy + coaching, het moederbedrijf van Sobriety Online, is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van de NVGzP. Je kunt hier meer lezen over ons klachtenreglement. Sobriety Online voldoet hiermee aan de wet WKKGZ.

Kwaliteitsstatuut

In het kader van de bevordering van de kwaliteit is, in samenwerking tussen de overheid en de beroepsorganisaties van hulpverleners in de GGZ, een zogenaamd model kwaliteitsstatuut opgesteld. Op basis hiervan behoren alle individuele hulpverleners een zogenaamd Kwaliteitsstatuut op te stellen. In bijgevoegde link tref je het kwaliteitsstatuut aan van Bart Vemer, GZ-psycholoog/praktijkhouder Sobriety Online. Dit kwaliteitsstatuut is op op 1 januari 2017 aangeboden aan het Zorginstuut Nederland (ZiNL) en op 04 januari 2021 opnieuw goedgekeurd.

Langdurige afwezigheid en vervanging

Sobriety Online heeft afspraken gemaakt met collega’s voor vervanging tijdens langdurige afwezigheid (ziekte, etc) en/of als de praktijk plotseling sluit als gevolg van calamiteiten of overlijden.

Niet-nagekomen afspraken

Sobriety Online hanteert een beleid voor niet-nagekomen afspraken, ofwel no show. Als je een afspraak niet tijdig afzegt, wordt het bedrag van het volledige consult in rekening gebracht. De termijn die hiervoor wordt gehanteerd is 48 uur, tenzij er sprake is van overmacht.

Privacy

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking getreden. Het doel van de verordening is met name een nog betere bescherming van persoonsgegevens te verzekeren en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te waarborgen. Op 29-04-18 heeft Aeffectivity de AVG-verklaring gekregen. Deze is ook van toepassing op Sobriety Online. Sobriety Online hanteert een Privacy Policy. In de Privacy Policy tref je ons beleid rond dit thema aan.

ROM

ROM staat voor Routine Outcome Measurement. Ofwel aan het begin, gedurende en aan het eind van de behandeling worden vragenlijsten afgenomen. Het doel hiervan is om de verandering van de klachten objectief te meten en op basis hiervan de behandeling voort te zetten volgens plan of juist aan te passen. Vanaf 1 januari 2017 is dit een verplichting voor alle praktijk en GGZ-instellingen in Nederland. Er is in het voorjaar van 2017 veel discussie ontstaan over dit thema. Sobriety Online volgt deze discussie op de voet. Om deze reden leveren we jouw informatie niet aan aan de landelijke database die hiervoor is opgericht.

Samenwerkingspartners

Aangezien Sobriety Online zich richt op Nederlanders overal ter wereld, is het niet mogelijk om met alle ketenpartners intensief samen te werken of concrete afspraken te maken. Uiteraard is er altijd contact mogelijk met je huisarts, bedrijfsarts of verwijzer om te overleggen. Dit is ook van toepassing op andere partners in de behandeling, zoals een verslavingsarts, gespecialiseerd fysiotherapeut, etc. Indien er meer gespecialiseerde zorg nodig is, dan zullen we voor Nederlanders die in Nederland wonen de beste optie zoeken bij jou in de buurt. Voor Nederlanders in het buitenland zoeken we samen naar de beste manier van samenwerking met jouw lokale (huis)arts.

Tevredenheid na behandeling

Bij afronding van de behandeling, onderzoeken we of je tevreden bent over de behandeling. We gebruiken hiervoor de verkorte CQ-index voor ambulante GGZ. Dit is een landelijk gebruikt meetinstrument om de kwaliteit van behandeling te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De resultaten van de meting gebruiken wij om de zorg verder te verbeteren.

De scores (maximaal is 5) op de CQ-index voor 2020 waren gemiddeld als volgt:

4,90 op het thema bejegening

4,5 op het thema samen beslissen

4,4 op het thema uitvoering behandeling

Verder kun je ons terugvinden op de website van ZorgkaartNederland.

Verwijsbrief

Wil je bij ons in behandeling komen, dan heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Deze brief dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:

Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen) en moet voor de start van het eerste contact zijn:

  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de patiënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan, evt. met benoeming van de stoornis (DSM-IV code of op andere manier)
  • Aangeven dat er naar generalistische basis-ggz verwezen wordt

Websites

Sobriety Online is overtuigd van positieve gezondheid, waarbij gezondheid wordt gezien als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Lees hier meer over dit uitgangspunt.

Verder vinden wij het belangrijk om te melden dat het internet vol staat met informatie over psychische klachten. Veel van deze informatie geeft eerder verwarring en onzekerheid en draagt niet bij tot duidelijkheid. Wil je objectieve informatie, dan raden wij altijd aan op thuisarts.nl te kijken. Overweeg je een gespreksbehandeling te combineren met medicatie, lees dan alles over werking en bijwerkingen op apotheek.nl.