Sobriety Online is 100% onderdeel van Aeffectivity therapy + coaching Onderstaande algemene voorwaarden gelden dus ook voor Sobriety Online

Definitie en interpretatie

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende woorden de volgende betekenis:

“Opdrachtgever” betekent natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht verstrekt aan de opdrachtnemer

“Opdrachtnemer” betekent de professional die de opdracht aanneemt en verantwoordelijk is voor de naleving van de gemaakte afspraken

“Behandelovereenkomst” betekent de afspraken die door de opdrachtnemer en opdrachtgever worden gemaakt over de aard, de inhoud, het doel en het beoogde resultaat van de behandeling

“Behandelplan” betekent het document waarin de afspraken van de behandelovereenkomst staan beschreven

 “Overmacht” betekent, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtgever en opdrachtnemer geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor opdrachtgever en opdrachtnemer niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen

 “Screen to screen gesprekken” betekent gesprekken die plaatsvinden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer via het internet binnen de beveiligde omgeving van Minddistrict BV

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gesloten dan wel het eventueel voornemens te sluiten contract (hierna behandelovereenkomst) tussen cliënt (hierna opdrachtgever) en Aeffectivity therapy + coaching (hierna opdrachtnemer). De voorwaarden zijn zowel in de intake- en adviesfase als in de behandelfase van toepassing. Deze voorwaarden komen in de plaats van alle (andere) algemene voorwaarden.

1.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de directie, de medewerkers van opdrachtnemer of derden die voor opdrachtnemer opdrachten uitvoeren.

1.3 Uitsluitend na schriftelijke aanvaarding van opdrachtnemer, zijnafwijkingen van deze algemene voorwaarden geldend.

1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.6 Indien zich tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2. (Behandel-)overeenkomst

2.1 Na afronding van de intake- en adviesfase kan er slechts met wederzijdse goedkeuring gestart worden met de behandelfase. De behandelovereenkomst die hieruit voortkomt wordt beschreven in het behandelplan en zal na goedkeuring door opdrachtgever worden toegevoegd aan het dossier. Opdrachtgever krijgt een kopie overhandigd dan wel toegezonden per e-mail.

2.2 Indien de professionele inschatting van opdrachtnemer derhalve is dat een behandeling binnen de mogelijkheden die opdrachtnemer biedt niet verantwoord is, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor een behandeling te weigeren. Opdrachtnemer stelt zich niet aansprakelijk voor vergoeding van kosten dan wel schade als gevolg van het niet kunnen of mogen deelnemen aan een behandeling van opdrachtgever.

2.3 De behandelovereenkomst kan slechts tot stand komen indien opdrachtgever de leeftijd van minimaal 18 jaar heeft bereikt. Indien opdrachtgever jonger is dan 18 jaar, dan is altijd schriftelijke toestemming van een ouder/voogd noodzakelijk. De behandelovereenkomst is rechtsgeldig gedurende de behandeling en kan gedurende de behandeling aangepast worden, maar heeft een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar. Indien de looptijd van het meest recente behandelplan langer is dan 1 jaar, dan zal de behandelovereenkomst opnieuw opgesteld en goedgekeurd worden.

2.4 Indien behandeling zal plaatsvinden met gebruik van screen-to-screen gesprekken dan wel van middels online therapie via internet, dan geeft opdrachtgever opdrachtnemer toestemming zijn gegevens te verstrekken aan Minddistrict BV. De inhoud en aard van deze gegevens wordt door opdrachtnemer altijd aan opdrachtgever gemeld en uitgelegd.

3. Opschorting, ontbinding en opzegging

3.1 De overeenkomst eindigt van rechtswege indien alle in de overeenkomst genoemde afspraken zijn nagekomen. 

3.2 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de behandelovereenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de behandelovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de behandelovereenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien opdrachtgever bij het sluiten van de behandelovereenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de behandelovereenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de behandelovereenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

3.3 Voorts is opdrachtnemer bevoegd de behandelovereenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de behandelovereenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de behandelovereenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.

3.4 Onverminderd het elders bepaalde, kan iedere partij de behandelvereenkomst met onmiddellijke ingang met schriftelijke kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden indien:
(a) de wederpartij insolvent wordt of er een redelijke waarschijnlijkheid bestaat dat de wederpartij insolvent wordt, de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, dan wel zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard of een schuldeisersakkoord aangaat; of
(b) de wederpartij toerekenbaar tekortschietkomt in de nakoming van de behandelvereenkomst en nalaat deze toerekenbare tekortkoming binnen een redelijke termijn, na schriftelijke ingebrekestelling, te herstellen.

3.5 Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

3.6 Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan, echter nimmer meer dan in de bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid is bepaald.

3.7 Indien opdrachtgever zijn uit de behandelovereenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de behandelovereenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

3.8 Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever kunnen de behandelovereenkomst opzeggen indien blijkt dat de afspraken uit de behandelovereenkomst niet zullen of kunnen worden behaald of dat het niet medisch verantwoord is voor opdrachtgever om de behandeling te continueren.

3.9 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de behandelovereenkomst met opdrachtgever op te zeggen, indien van opdrachtgever zonder vooraf gemelde reden gedurende de behandeling een periode van minimaal zes weken niets wordt vernomen.

3.10 Bij de beëindiging van de behandelovereenkomst om welke reden dan ook:

(a) komen eventuele licenties die verleend zijn onder de behandelovereenkomst te vervallen;
(b) zal iedere bepaling die uitdrukkelijk of impliciet bedoeld is om van kracht te worden of te blijven bij of na de beëindiging van de behandelovereenkomst van kracht blijven;
(c) zal een dergelijke beëindiging niet van invloed zijn op enige rechten of verhaalmiddelen die een der partijen heeft opgebouwd tot aan de dag van beëindiging;
(d) zullen alle reeds ingekochte programma’s van Minddistrict B.V. op rekening van opdrachtgever komen en niet worden vergoed; en
(e) zullen alle nog op basis van de behandelovereenkomst verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar zijn.

3.11 Indien opdrachtnemer de behandelovereenkomst beëindigt zonder dat opdrachtnemer in verzuim is, dient opdrachtnemer opdrachtgever een redelijke vergoeding te betalen gebaseerd op het deel van de werkzaamheden die door ons zijn uitgevoerd tot op de dag van beëindiging.

4. Overmacht

4.1 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens elkaar indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

4.2. Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de behandelovereenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

4.3 Voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer bestaat de mogelijkheid gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de behandelovereenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn opdrachtgever en opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zijn dan niet verplicht tot vergoeding van schade.

5. Betaling

5.1 Op de behandelovereenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, zijn de door opdrachtnemer te hanteren vergoedingen en tarieven van toepassing. De te hanteren tarieven en vergoedingen en alle verdere informatie over de betalingen zijn terug te vinden op de website.

5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de betaling van facturen plaats zonder inhouding, opschorting of verrekening binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij te late of niet betaling van de facturen, kan opdrachtnemer de levering van producten en diensten opschorten en/of opdrachtgever vertragingsrente in rekening brengen van 1,5% per maand oplopend per dag vanaf de vervaldatum voor de betaling tot de datum waarop de betaling heeft plaatsgevonden, te vermeerderen met eventuele incassokosten.

6. Algemene aansprakelijkheid

6.1 Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.2 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of derden die opdrachten voor opdrachtnemer uitvoeren. Hierbij is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de kosten van de behandeling, althans tot dat gedeelte van de behandelovereenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6.3 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

6.4 Behoudens het bepaalde bovengenoemde artikelen zal onze totale aansprakelijkheid in geen geval meer bedragen dan 100% van de prijs (inclusief BTW, indien van toepassing) die overeengekomen en betaald is.

7. Aansprakelijkheid inzake gebruik internet

7.1 Opdrachtnemer maakt gebruik van de producten van Minddistrict BV, waarbij gewerkt wordt binnen een beveiligde internetomgeving. Mochten deze producten op een bepaald moment niet of niet voldoende werken, zal opdrachtnemer al dan niet op verzoek van opdrachtgever nimmer gebruik maken van programma’s van aanbieders waarbij geen sprake is van een beveiligde internetomgeving of waarbij die niet duidelijk is voor opdrachtnemer.

7.2 Opdrachtnemer kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de producten van Minddistrict BV, als voor de website van opdrachtnemer. Onder schade wordt hier verstaan  schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur, schade door virussen of verdere hier niet genoemde schade, die ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de website van opdrachtnemer en de producten van Minddistrict BV kan worden verkregen.

7.3 Opdrachtgever stemt uitdrukkelijk in met het gebruik van internet als medium dienend tot de uitoefening van de behandeling of overdracht van producten zoals in de overeenkomst is bepaald.

8. Verplichtingen opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever is bekend met alle gestelde verplichtingen, instructies en beperkingen door opdrachtnemer en neemt deze in acht.

8.2 Opdrachtgever garandeert dat hij/zij alle gestelde verplichtingen en instructies uit de ondertekende instemmingsverklaring volgt en uitvoert.

8.3 Indien de behandeling zal plaatsvinden met gebruik van internet, is opdrachtgever verantwoordelijk voor een optimaal werkende internetverbinding en een computer die voldoet aan de systeemeisen die noodzakelijk zijn voor de werking van de programma’s.

8.4 Opdrachtgever stelt opdrachtnemer tijdig op de hoogte van eventuele afwezigheid. Hierbij wordt uitgegaan van 48 uur. Indien opdrachtgever een afspraak met opdrachtnemer heeft gepland en deze afspraak wordt niet of korter dan 48 uur voor de afspraak geannuleerd, zal opdrachtnemer het bedrag van een consult in rekening brengen.

9. Privacy en gegevensoverdracht

9.1 Opdrachtnemer hanteert een privacyreglement, welke is terug te vinden op de website van opdrachtnemer.

9.2
 Partijen zullen de behandelovereenkomst, de inhoud daarvan, de daaraan gerelateerde zaken en de informatie die mondeling of schriftelijk, in materiële of immateriële vorm, op basis van de behandelovereenkomst wordt uitgewisseld geheim houden. De ontvangende partij zal tenminste een gelijke mate van beveiliging en zorg in acht nemen die hij toepast op zijn eigen vertrouwelijke informatie. Elke partij garandeert dat de te nemen maatregelen passende bescherming bieden tegen ongeoorloofd(e) openbaarmaking, kopiëring of gebruik.

9.3 Conform de WGBO heeft opdrachtnemergeheimhoudingsplicht, waardoor het niet is toegestaan om zonder toestemming van opdrachtgever persoonsgegevens en gegevens die betrekking hebben op de behandeling uit te wisselen met derden.

9.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in hoogst uitzonderlijke gevallen de geheimhoudingsplicht te doorbreken.

10. Intellectueel eigendom

10.1 Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving omtrent Intellectueel Eigendom. Het intellectuele eigendom van de website van opdrachtnemer en de inhoud daarvan ligt bij opdrachtnemer.

10.2 Opdrachtnemer heeft te allen tijde en als enige het recht de website en de inhoud daarvan, waaronder de algemene voorwaarden, de disclaimer en reglementen, te wijzigen. Voor de gevolgen van deze wijzigingen kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gehouden.

10.3 Opdrachtgever verklaart bij de uitvoering van de overeenkomst niet in strijd te handelen met enige bepaling uit wet en regelgeving omtrent intellectueel eigendom en vrijwaart opdrachtnemer derhalve van aansprakelijkheid.

11 Klachten en geschillen

11.1 Opdrachtnemer hanteert een klachtenregeling, welke is terug te vinden op de website van opdrachtnemer.

11.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Bij geschillen is uitsluitend de rechter van het arrondissement Amsterdam bevoegd.

12 Bijzondere bepalingen

12.1 Opdrachtnemer handelt conform de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

12.2 Opdrachtnemer hanteert een disclaimer omtrent website en e-mailverkeer, welke is terug te vinden op de website van opdrachtnemer.